liệu pháp vận động trong Tiếng Anh là gì?

liệu pháp vận động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệu pháp vận động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệu pháp vận động

    mechanotherapy