liệu bài trong Tiếng Anh là gì?

liệu bài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệu bài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệu bài

    devise a plan