liệu trước trong Tiếng Anh là gì?

liệu trước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệu trước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệu trước

    forecast, estimate