lùi trong Tiếng Anh là gì?

lùi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lùi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lùi

  to step backwards; to retreat; to recede; to recoil

  lùi hai bước rồi tiến lên ba bước to take two steps backwards before taking three steps forwards; to take two paces backwards before advancing three paces

  to put off; to postpone

  ngày khai giảng lùi lại vài hôm the beginning of term was postponed a few days

  cuộc họp lùi sang ngày hôm sau the meeting was put off until the next day

  to back; to reverse

  lùi xe lại to back/reverse a car

  (tin học) to backspace

  lùi hai ký tự to backspace twice

  lùi ngày tháng xem đề lùi ngày tháng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lùi

  step backwards

  lùi hai bước rồi tiến lên ba bước: To Step backwards two steps

  Turn back

  đang đi có người gọi lại lùi: To turn back one one's way when called to put off, postpone

  Ngày khai giảng lùi lại vài hôm: The begining of teem was postponed a few days

  Cuộc hợp lùi lại ngày hôm sau: The meeting was put off until the next day

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lùi

  to step back, move back