lùi trở lại trong Tiếng Anh là gì?

lùi trở lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lùi trở lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lùi trở lại

    * thngữ

    to try back