lùi lại mắc sông trong Tiếng Anh là gì?

lùi lại mắc sông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lùi lại mắc sông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lùi lại mắc sông

    * thngữ

    between the devil and the deep sea