lùi vào trong Tiếng Anh là gì?

lùi vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lùi vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lùi vào

    * dtừ

    recession