lùi bước trong Tiếng Anh là gì?

lùi bước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lùi bước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lùi bước

  to yield; to give way; to make concessions

  sau khi bị đánh bại, chúng nó đã lùi bước after being defeated, they gave way

  không hề lùi bước not to yield an inch of ground

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lùi bước

  Yield, give way, make concessions

  Sau khi bị đánh thua, chúng nó đã lùi bước: After being defeated, they gave way

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lùi bước

  to step back, back off, yield, give way, make concessions