lùi lại tới ngày thứ ba trong Tiếng Anh là gì?

lùi lại tới ngày thứ ba trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lùi lại tới ngày thứ ba sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lùi lại tới ngày thứ ba

    to postpone something until Tuesday