lùi lũi trong Tiếng Anh là gì?

lùi lũi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lùi lũi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lùi lũi

    xem lầm lũi

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lùi lũi

    Without fuss; unnoticed

    Lùi lũi bỏ đi: To leave unnoticed (without fuss)