lõi trong Tiếng Anh là gì?

lõi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lõi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lõi

    core, pith, heart

    lõi của một vấn đề the heart of the matter

    experienced