lõi ruột trong Tiếng Anh là gì?

lõi ruột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lõi ruột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lõi ruột

    pith