lõi bánh xe trong Tiếng Anh là gì?

lõi bánh xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lõi bánh xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lõi bánh xe

    wheel hub