lõi ngô trong Tiếng Anh là gì?

lõi ngô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lõi ngô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lõi ngô

    corncob