lõi dây thừng trong Tiếng Anh là gì?

lõi dây thừng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lõi dây thừng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lõi dây thừng

    * dtừ

    core