lõi đời trong Tiếng Anh là gì?

lõi đời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lõi đời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lõi đời

  xem lịch lãm

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lõi đời

  * adj

  experienced in life

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lõi đời

  experienced in life