lõi hạt trong Tiếng Anh là gì?

lõi hạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lõi hạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lõi hạt

    * dtừ

    semola