lõi gỗ trong Tiếng Anh là gì?

lõi gỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lõi gỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lõi gỗ

    core, heartwood