lõi dứa trong Tiếng Anh là gì?

lõi dứa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lõi dứa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lõi dứa

    pineapple core