làn sóng tội phạm trong Tiếng Anh là gì?

làn sóng tội phạm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làn sóng tội phạm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làn sóng tội phạm

    crime wave