làn hương thoảng trong Tiếng Anh là gì?

làn hương thoảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làn hương thoảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làn hương thoảng

    * dtừ

    breath