làn sóng bạo lực trong Tiếng Anh là gì?

làn sóng bạo lực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làn sóng bạo lực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làn sóng bạo lực

    wave of violence