ấm pha trà trong Tiếng Anh là gì?

ấm pha trà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ấm pha trà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ấm pha trà

    * dtừ

    teapot