ấm đun nước trong Tiếng Anh là gì?

ấm đun nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ấm đun nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ấm đun nước

    * dtừ

    kettle