ảnh vẽ bóng trong Tiếng Anh là gì?

ảnh vẽ bóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ảnh vẽ bóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ảnh vẽ bóng

    * dtừ

    sciagraph