ảnh chụp xa trong Tiếng Anh là gì?

ảnh chụp xa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ảnh chụp xa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ảnh chụp xa

    * dtừ

    telephoto