ảnh ghi âm trong Tiếng Anh là gì?

ảnh ghi âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ảnh ghi âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ảnh ghi âm

    * dtừ

    phonogram