ảnh con heo trong Tiếng Anh là gì?

ảnh con heo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ảnh con heo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ảnh con heo

    dirty pictures