ảnh bitmap trong Tiếng Anh là gì?

ảnh bitmap trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ảnh bitmap sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ảnh bitmap

    bitmap image