ảnh bản kẽm trong Tiếng Anh là gì?

ảnh bản kẽm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ảnh bản kẽm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ảnh bản kẽm

    * dtừ

    photo-engraving, photoprint, photogravure