ảnh bộ nhớ trong Tiếng Anh là gì?

ảnh bộ nhớ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ảnh bộ nhớ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ảnh bộ nhớ

    bitmap