đau mắt hột trong Tiếng Anh là gì?

đau mắt hột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đau mắt hột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đau mắt hột

    trachoma; conjunctivitis

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đau mắt hột

    trachoma, conjunctivitis