đau bụng đẻ trong Tiếng Anh là gì?

đau bụng đẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đau bụng đẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đau bụng đẻ

    to have labour pains; to be in labour