đau giao cấu trong Tiếng Anh là gì?

đau giao cấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đau giao cấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đau giao cấu

    painful copulation