đối ngược trong Tiếng Anh là gì?

đối ngược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đối ngược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đối ngược

    inverse equation