đưa đường trong Tiếng Anh là gì?

đưa đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đưa đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đưa đường

  * đtừ

  to guide, to lead the way

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đưa đường

  * verb

  to guide, to lead the way

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đưa đường

  to guide, lead the way