đình trung trong Tiếng Anh là gì?

đình trung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đình trung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đình trung

    communal house

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đình trung

    communal house