đình thần trong Tiếng Anh là gì?

đình thần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đình thần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đình thần

    courtiers, court officials

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đình thần

    Courtiers, court officials

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đình thần

    courtiers, court officials