đình khôi trong Tiếng Anh là gì?

đình khôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đình khôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đình khôi

    (từ cũ) như đình nguyên

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đình khôi

    (từ cũ) như đình nguyên