đình miếu trong Tiếng Anh là gì?

đình miếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đình miếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đình miếu

    * dtừ

    temples