đáng tự hào trong Tiếng Anh là gì?

đáng tự hào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đáng tự hào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đáng tự hào

    * ttừ

    proud