đáng chán trong Tiếng Anh là gì?

đáng chán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đáng chán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đáng chán

    * ttừ

    tiresomeness