đáng phạt trong Tiếng Anh là gì?

đáng phạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đáng phạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đáng phạt

    punishable; chastisable

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đáng phạt

    punishable