đáng lẽ là trong Tiếng Anh là gì?

đáng lẽ là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đáng lẽ là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đáng lẽ là

    * phó từ instead