ăng ten trừ nhiễu âm trong Tiếng Anh là gì?

ăng ten trừ nhiễu âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăng ten trừ nhiễu âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ăng ten trừ nhiễu âm

    noise antenna