ăng ten chống phá sóng trong Tiếng Anh là gì?

ăng ten chống phá sóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăng ten chống phá sóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ăng ten chống phá sóng

    anti-jamming antenna