ăng ten ứng chế trong Tiếng Anh là gì?

ăng ten ứng chế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăng ten ứng chế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ăng ten ứng chế

    fishpole antenna