ăng ten phần tư sóng trong Tiếng Anh là gì?

ăng ten phần tư sóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăng ten phần tư sóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ăng ten phần tư sóng

    quarter wave antenna