ăng kết trong Tiếng Anh là gì?

ăng kết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăng kết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ăng kết

    investigation; inquiry

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ăng kết

    investigation, inquiry