ăng lô sắc xông trong Tiếng Anh là gì?

ăng lô sắc xông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăng lô sắc xông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Ăng lô Sắc xông

    Anglo-Saxon